HDO privacy policyVanaf 25-05-2018 geldt de General Data Protection Regulation (GDPR) in de Europese privacy wetgeving.
Bij HIREDRONESONLINE.COM (hierna genoemd HDO) staan we hier helemaal achter & daarom breiden we onze algemene voorwaarden uit met een privacy policy. Op die manier krijgt u meer transparantie over uw gegevens & de verwerking ervan bij HDO. We vragen u om deze update door te nemen & goed te keuren. Zo gaan we samen voor meer privacy

1. General


HDO met vestigingsadres te Lijsterlaan 42 te 2950 Kapellen en ingeschreven bij de KBO onder nummer BE0696.638.954 (hierna " HDO") vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk. HDO wil de cliënteel & de gebruikers van de diensten zoveel mogelijk informeren\respecteren & controle geven over wat er met deze gegevens gebeurt. HDO wil de cliëntengegevens veilig respectvol & als goede huisvader beheren & gebruiken om de cliënt beter van dienst te kunnen zijn & een zo goed mogelijke ervaring te bieden. HDO vertrekt dus ook vanuit het principe dat iedereen controle mag hebben over zijn of  haar persoonsgegevens. Hieronder krijgt u informatie over welke gegevens HDO verzamelt\waarom\hoelang & hoe u hierover controle hebt. HDO nodigt haar cliënt uit de tijd te nemen om deze Privacy Policy goed door te nemen & eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op de diensten & producten

2. Toepassing


Deze Privacy Policy is van toepassing op al onze cliënteel (huidige\voormalige & toekomstige) & op alle bezoekers van de HDO website(s)

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016\679 van 27 april 2016 ("Algemene Verordening Gegegevensbescherming") de wet van 8 december 1992 ("Privacywet") de wet van 13 juni 2005 ("Wet Elektronische Communicatie") & de bijhorende uitvoeringsbesluiten alsook enige toekomstige wijzigingen regelen de bescherming van uw persoonsgegevens

HDO streeft ernaar om de plichten na te leven & de rechten van de klant te respecteren telkens wanneer HDO uw persoonsgegevens verwerkt. Voor meer informatie hieromtrent verwijst HDO u graag door naar de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer [https://www.privacycommission.be/nl]


3. Verwerking van persoonsgegevens & verantwoordelijkheden


Onder "persoonsgegevens" wordt het volgende verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene") met dien verstande dat als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd met name aan de hand van een identificator zoals een naam\identificatienummer\locatiegegevens\online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke\fysiologische\genetische\psychische\economische\culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. De persoonsgegevens die HDO verzamelt & verwerkt betreffen in de eerste plaats de gegevens die de cliënt zelf invoert via de verschillende pagina's van onze website(s) en die HDO verkrijgt door uw gebruik van onze website(s) &\of onze producten &\of diensten. HDO treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van haar cliënt voor de doeleinden zoals beschreven in deze Privacy Policy. Dit neemt niet weg dat de cliënt een aantal verplichtingen heeft in verband met de verwerking van persoonsgegevens die de cliënt toelaat gebruik te maken van HDO's diensten & producten. In die hoedanigheid dient de cliënt steeds waar nodig de wettelijk vereiste toestemmingen van de eindgebruikers te bekomen voor het verwerken van hun persoonsgegevens door HDO voor zover nodig in het kader van de producten & diensten van HDO

4. Doeleinden


HDO verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden waarbij telkens enkel die gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren. Zo gebruiken we persoonsgegevens

 • Wanneer we toestemming hebben gekregen

 • In het kader van de voorbereiding of uitvoering van ons contract

 • Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan we zijn onderworpen

 • Wanneer HDO daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft zoals bijvoorbeeld het voeren van direct marketing\het voorkomen van fraude\het beheren van interne administratie of het bewaken van een passende netwerk- en informatiebeveiliging

 • in welk geval we steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang & het respecteren van de privacy van de betrokkene
Mits toestemming voor zover vereist verzamelt HDO persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen

Om de aanvraag voor onze producten en diensten in behandeling te nemen

Als u de HDO website bezoekt om informatie te verzamelen e&\of aan te vragen over onze producten en diensten of wanneer u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor HDO's nieuwsbrief heeft HDO in ieder geval uw adresgegevens nodig. Alle informatie die HDO in deze precontractuele fase over u ontvangt gebruikt HDO alleen om u van de gevraagde informatie te voorzien op de wijze zoals u wil. Ook wanneer u uiteindelijk beslist om cliënt te worden bij HDO zal HDO u om een aantal persoonsgegevens vragen zoals naam\adres\telefoonnummer\e-mailadres\cliëntnummer & zal HDO ook bepaalde gegevens aan u toewijzen zoals logingegevens

Om de beste service aan te bieden & te informeren over gebruiksmogelijkheden

hier gebruikt HDO persoonsgegevens voor het opzetten\onderhouden & ondersteunen bij diensten & producten & voor administratieve doeleinden.

Om te informeren over (nieuwe) producten & diensten van HDO

HDO kan persoonsgegevens gebruiken om (schriftelijk\telefonisch of elektronisch) nieuwe producten & diensten of speciale acties aan te bieden waarvan HDO meent dat die interessant kunnen zijn voor u. U kan zich voor dit soort berichten afmelden: kijk verder.

Om prestaties op te volgen

HDO kan persoonsgegevens & consumentenprofielen gebruiken om de producten & diensten te evalueren. Dat omvat onder meer: het vragen van feedback over diensten (bijvoorbeeld via marktonderzoek) & gegevens die we bekomen tijdens antwoorden op vragen van cliënten of het opsporen van fraude & kwaliteitsborging.

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

In heel wat gevallen is HDO wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren &\of mee te delen aan overheidsinstanties. Bijvoorbeeld in het licht van algemene boekhoudkundige & fiscale verplichtingen. In kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kan HDO worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de nodige overheden mee te delen.

Om studies\testen & statistieken bij te houden

voor o.a. trendanalyse.

HDO kan anonieme geaggregeerde gegevens gebruiken om bijvoorbeeld intern & extern te rapporteren over het gebruik van de diensten. De gegevens die hierbij gebruikt worden zijn niet terug te brengen naar een bepaald individu. De informatie die HDO uit deze analyses haalt wordt gebruikt om het huidige diensten- & productportfolio & HDO's processen te evalueren & deze aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen

5. Beveiliging


HDO streeft er te allen tijde naar om persoonsgegevens & privacy te beschermen. Zowel in  fysieke kantoren als op het netwerk van HDO. HDO zorgt voor passende organisatorische & technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen.
HDO's medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. Ook wordt bij privacygevoelige projecten een inschatting gemaakt op het vlak van veiligheid & de bescherming van persoonsgegevens. Voor de beveiliging van gegevens heeft HDO specifieke personen in dienst die toezien op de naleving van de wetgeving & de ethische aspiraties. HDO  heeft ook gespecialiseerde personen in dienst die instaan voor de veiligheid van het netwerk\infrastructuur en de informatiesystemen. Bovendien gebruikt HDO allerlei technische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen zoals beveiliging met een harddisk\password encryptiesoftware\firewalls\antivirus\intrusie- & anomaliedetectie & toegangscontroles voor werknemers. Indien er zich een gegevenslek zou voordoen met ongunstige gevolgen voor persoonsgegevens wordt de cliënt persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.
Het aantal medewerkers van HDO dat toegang heeft tot persoonlijke informatie is beperkt & zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren. Het bestaan & de inhoud van de persoonlijke communicatie die via het netwerk van HDO verloopt (bijvoorbeeld: e-mailverkeer of hosting) is beschermd door bepalingen over het telecommunicatiegeheim. Dat houdt in dat HDO & medewerkers buiten de door de wet opgesomde uitzonderingen geen kennis mogen nemen van het bestaan of de inhoud van dergelijke communicatie. HDO's websites vermelden soms links naar sites van derden (sociale media\organisatoren van door HDO gesponsorde events) waarbij de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze Privacy Policy vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

6. Verstrekken van gegevens aan derden


HDO verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen noch worden deze doorgegeven aan derden tenzij

Aan onze rechtsopvolgers & andere bedrijven binnen de BERENSMARKETING groep. HDO geeft persoonsgegevens door aan eventuele rechtsopvolgers & verbonden ondernemingen (zoals dochter en zusterbedrijven) voor dezelfde doeleinden als deze vermeld in deze Privacy Policy. Dit nodig is voor onze dienstverlening. Voor sommige aspecten bij onze diensten& producten werken we samen met derde partijen of schakelen we onderaannemers in. Deze derde partijen worden steeds zorgvuldig geselecteerd & er is steeds een overeenkomst tussen HDO & deze derde partij conform de toepasselijke wetgeving. Als u bij HDO een (online) product of dienst afneemt van een fabrikant of leverancier gevestigd buiten de Europese Unie is het mogelijk dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen zoals een certificering onder het EU-US Privacy Shield en\of een verwerkersovereenkomst met modelclausules die door de Europese Commissie zijn opgesteld. Wanneer een persoons weigert dat zijn gegevens worden doorgegeven is het mogelijk dat sommige diensten niet meer kunnen worden aangeboden door HDO.

Als er een wettelijke verplichting is

HDO verwijst tot punt 4 van deze Privacy Policy.

Als er een gerechtvaardigd belang is voor HDO of de betrokken derde

Dit gebeurt enkel mits het belang of de fundamentele rechten & vrijheden van de betrokkene niet zwaarder doorwegen.

HDO toelating heeft ontvangen van de betrokkene

Indien HDO op andere wijze persoonsgegevens aan derden zou geven gebeurt dit met een expliciete communicatie waarin toelichting wordt gegeven over de derde of de doeleinden van de doorgifte & verwerking. Waar wettelijk vereist bekomt HDO uitdrukkelijke & ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft ook steeds een mogelijkheid tot verzet (zie verder). Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens beschermt HDO alle persoonsgegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving. In sommige gevallen gebruikt HDO anonieme geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.

7. Rechten van de betrokkene


U kan een aantal rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens uitoefenen ten aanzien van HDO voor zover u over die rechten beschikt onder de toepasselijke wetgeving. U kan deze rechten uitoefenen door gebruik te maken van de contactgegevens vermeld onder punt 10 van deze Privacy Policy. HDO zal dergelijke verzoeken beantwoorden & gevolg verlenen aan dergelijke verzoeken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving & in principe binnen een periode van één (1) maand eveneens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving

Om uw rechten uit te oefenen & om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen dient u ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. Wij vragen u dan ook om bij voorkeur een kopie van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. De aanvraag kan gestuurd worden naar de gegevens vermeld onder punt 10 van deze Privacy Policy

Wanneer u dit nodig acht kan u zich eveneens richten tot of een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Belgische Privacy Commissie) ( commission@privacycommission.be)

Recht op bezwaar
U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gesteund is op het gerechtvaardigd belang van HDO. Indien door u bezwaar gemaakt wordt staakt HDO de verwerking van die persoonsgegevens tenzij HDO dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen/rechten & vrijheden of die verband houden met de instelling & uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering

Recht op inzage en transparantie

U hebt het recht op (gratis) toegang tot de gegevens die uzelf betreffen & om een kopie van deze persoonsgegevens te verkrijgen. U kan ons bovendien vragen

• Of we persoonsgegevens van u verwerken
• Voor welke doeleinden we die verwerken
• Welke categorieën van persoonsgegevens we verwerken
• Met welke categorieën van derden we uw persoonsgegevens delen
• Wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens
• Welke rechten u heeft

Recht op rectificatie & gegevenswissing

U heeft als betrokkene het recht om onvolledige\foutieve\ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen. Daarvoor kan onze cliëntservice gecontacteerd worden vanaf een geregistreerd adres of kunnen uw gegevens aangepast worden via online portaal "WWW.HIREDRONESONLINE.COM". Om uw gegevens up-to-date te houden verzoeken wij u om ons elke wijziging te melden zoals in geval van een verhuis. U heeft tevens het recht om zonder onredelijke vertraging wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien & in zoverre
 1. de persoonsgegevens niet langer zijn nodig zijn voor de doeleinden

 2. er niet langer een rechtsgrond voorhanden is

 3. u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking door HDO

 4. de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn of de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op HDO  rust

HDO zal u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht sturen. Bij gedeeltelijke verwijdering zal HDO eveneens toelichten waarom niet volledig aan het verzoek kon worden voldaan. Het is mogelijk dat afhankelijk van de aard van het verzoek sommige diensten niet meer kunnen aangeboden worden door HDO. HDO kan ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen om bijvoorbeeld wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan boekhoudkundige & fiscale verplichtingen is HDO bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 5 jaar bij te houden)

Recht op beperking van de verwerking

Ook heeft u als betrokkene het recht om van HDO de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien & in zover één van de volgende elementen van toepassing is
 1. u betwist de juistheid van de persoonsgegevens in welk geval de verwerking beperkt wordt gedurende een periode die HDO  in staat stelt de juistheid ervan te controleren

 2. de verwerking is onrechtmatig & u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens & verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan

 3. HDO heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden maar u heeft deze nodig voor de instelling of uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering

 4. u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van HDO zwaarder wegen dan die van de betrokkene
In geval van beperking van de verwerking mogen de gegevens wel nog opgeslagen worden door HDO

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Voor persoonsgegevens die (1) verwerkt worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst (2) verstrekt werden door uzelf & (3) verwerkt worden via geautomatiseerde procédés heeft u als betrokkene het recht om deze gegevens van HDO te verkrijgen in een gestructureerde gangbare & machineleesbare vorm alsook om HDO te verzoeken om die gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere partij indien dit technisch mogelijk is & als u wenst over te stappen naar een andere aanbieder

8. Bewaartermijnen


HDO  bewaart & verwerkt uw persoonsgegevens zolang nodig is om de doeleinden zoals beschreven in punt 4 te realiseren. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen om bijvoorbeeld wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige & fiscale verplichtingen is HDO bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 5 jaar bij te houden) of uit de juridische noodzaak om bepaalde gegevens als bewijs te bewaren bij geschillen tot maximaal 10 jaar na beëindiging van uw contract. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt toegankelijk9. Cookies & de website


Afgezien van de gegevens die u vrijwillig met HDO deelt bij het gebruik van onze websites hanteert HDO ook cookies & andere technologische middelen om gegevens te verzamelen

Websites

Alle informatie zowel onder de vorm van tekst & bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door HDO enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld. Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennisnemen doch HDO behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt zonder enige voorafgaande waarschuwing de regels & voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen zowel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen. De toegang tot dergelijke private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker\gebruiker van de website. De bezoeker\gebruiker die deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van HDO & dat door de loutere mededeling van informatie aan HDO deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de Privacy Policy. Het verlenen van toegang tot het privaat gedeelte van de website van HDO middels het gebruik van gebruikersnamen & paswoorden kan ten allen tijden door HDO worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden

Cookies
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het device wordt opgeslagen &\of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier 'cookie' genoemd)

Een vraag of verzoek in verband met persoonsgegevens of deze Privacy Policy kan te allen tijde gericht worden aan

HIREDRONESONLINE.COM
t.a.v.: MARKBERENS
Lijsterlaan 42 2950 Kapellen, België
0032 494 80 28 1011. Wijzigingen


HDO behoudt zich recht voor om deze Privacy Policy aan te passen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. U verdient aanbeveling om deze Policy geregeld te raadplegen zodat U van deze wijzigingen op de hoogte blijft